Energie: Vonk

 
 

In de nieuwe aflev­er­ing Vonk, met als onder­w­erp ‘energie’, komen de vol­gende on­der­wer­pen aan bod: baan­brekende energie-inno­­vatie, decen­trali­satie, ‘smart grids’, bio­brand­stoffen, ener­gie en water, zonne-energie, wind­energie en een (bio-) energie­centrale.

 

Arena

Eems­delta
Energiecen­trale
Geor­gan­iseerde mis­daad

Thema

Zelfvertrouwen

Status

Ontwik­kel­ings­fase

Partners