Zorg(t)huis: Zorgeloos

In de nieuwe aflev­er­ing Zorgeloos, met als onder­w­erp ‘zorg(t)huis’, komen de vol­gende onder­w­er­pen aan bod: domot­i­ca, sen­sortech­nolo­gie, bouwen en ver­bouwen zorg­wonin­gen, sol­i­dariteit tussen de gen­er­aties, langer zelf­s­tandig door high­tech oplossin­gen, zorg op afs­tand, seri­ous games, ‘healthy age­ing’, het sociale aspect van samen eten en de mis­con­cep­tie van het begrip ‘oud­ere’ (jonge 65+er en oude 26-jarige).

Filmver­haal: Wan­neer Marieke Beuke­ma bij haar excen­trieke opa op diens boerder­ij komt logeren om hem te helpen na een ongelukkige val, komt ze er achter dat diens ver­halen over een bende inbrek­ers blijken te klop­pen. Met alle domot­i­ca die opa in huis heeft bouwen ze samen ‘booby­traps’ om de inbrek­ers te stop­pen.

Arena

Thema

Status

Zorg­won­ing Zelfvertrouwen Ontwik­kel­ings­fase
Healthy Age­ing    
Domot­i­ca    
Sen­sortech­niek    
Het Spijk­er­paleis    
Mantelzorgwoning
 
 

 

Partners