Over DEAL

De verbind­ing van de tech­nische ken­nis van Drewes Wilde­man en de cre­atieve input van Fed­de Hoek­stra lei­d­de in 2013 tot de reali­satie van D.E.A.L. de pilot. Deze korte misdaad­komedie speelt zich af tegen de achter­grond van grens­ver­leggen­de tech­niek, duur­zame energie en de fraaie Eems­delta. De film wordt nog steeds met suc­ces ver­toond in het onder­wijs. D.E.A.L. was daar­naast te zien op inter­nationale film­festivals en in het Duitse Selb werd de publieks­prijs gewon­nen!

Na de ent­hou­si­aste ont­vangst van D.E.A.L. de pilot zijn zes nieuwe afleve­ringen ontwikkeld. Tour de Force, de eerste aflev­er­ing van DEAL de serie, werd in 2015 gereali­seerd. Wederom met een geweldige cast en crew, maar ook in nauwe samen­werking met onze DEAL-part­ners uit het onder­wijs, bedrijfs­leven en over­heden. Voor 2016 staat Het Spijk­er­paleis op het pro­gram­ma. Deze aflev­er­ing heeft duur­zaam bouwen tot onder­w­erp. Het over­koepelende the­ma van DEAL de serie is zelf­vertrouwen.

Initiatiefnemers

 • Fedde Hoekstra

  Foto

  © Rey­er Box­em

  Fedde Hoekstra

  Fed­de is sinds 1987 actief in de Neder­landse film- en televisie­wereld. Hij werkt als regis­seur, pro­du­cent, acteur, scenario­schrijver, edi­tor en opnamelei­der. feddehoekstra.org, zijn onafhanke­lijke pro­ductie­bedrijf, ontwikkelt en pro­duceert DEAL de serie. Net als bij de pilot tekent Fed­de voor DEAL de serie voor de regie en het ontwikke­len van de scenario’s.

 • Drewes Wildeman

  Foto

  © Suzanne Stop­pels

  Drewes Wildeman

  Als mede-ini­ti­atiefne­mer heeft Drewes het nodi­ge draagvlak gecreëerd voor het DEAL-project, maar in de pro­duc­tie zelf heeft hij ook een groot aan­deel. Hij heeft een ach­tergrond in de tech­niek en de ar­beids­bemiddeling. Tech­niek pro­moten bij de jeugd zit in zijn bloed en Wilde­mans inhoudelijke ken­nis zal weer van grote invloed zijn op de ver­taal­slag naar de scenario’s.

Partners