Energie: Vonk

In de nieuwe aflevering Vonk, met als onderwerp ‘energie’, komen de volgende on­der­wer­pen aan bod: baan­brekende energie-inno­vatie, decen­trali­satie, ‘smart grids’, bio­brand­stoffen, ener­gie en water, zonne-energie, wind­energie en een (bio-) energiecentrale.

Arena

Eems­delta
Energiecentrale
Geor­gan­iseerde misdaad

Thema

Zelfvertrouwen

Status

Ontwik­kel­ings­fase