Workshops

Onderstaande workshops wor­den aangeboden door feddehoekstra.org. In­dien ge­wenst kunnen ze ook op maat geleverd wor­den. Voor meer infor­matie over data, aan­melden en kosten kun je contact opnemen via info@feddehoekstra.org. In­komsten uit de work­shops zullen uit­sluitend worden inge­zet voor de reali­satie van DEAL de serie.

Hoe realiseer je een speelfim?

Je eigen speel­film realis­eren, voor velen een droom die buiten bereik lijkt. Toch zijn er tegen­woordig wel degelijk mo­gelijk­heden en kansen om dit te verwezenlijken.

Van het eerste idee op een vilt­je tot de feestelijke pre­mière, hoe pak je zoi­ets aan? In deze gas­tles / work­shop legt film­mak­er Fed­de Hoek­stra, aan de hand van de tot­stand­kom­ing van TOUR DE FORCE, uit wat de stap­pen zijn om tot een ge­slaagde film­pro­duc­tie te komen. Artistiek-inhoudelijke aspecten, maar ook de pro­ductionele en finan­ciële kant wor­den daar­bij belicht. Zak­en die aan de orde zullen komen zijn onder andere: sce­nario-ontwik­kel­ing, finan­ciering, plan­ning, cast­ing, spel- en beeld­regie en postproductie.

We gaan ook in op de vraag hoe je als film­mak­er je weg kunt vin­den in het huidi­ge film­land­schap. De filmw­ereld is de laat­ste jaren flink ver­anderd en dat biedt kansen voor jou als maker.

Acteren voor de camera

Deze één­daagse work­shop is geschikt voor alle actri­ces en acteurs die hun ken­nis willen ver­groten op het gebied van film. Ervar­ing met film of tele­visie is niet vereist, maar acteren moet wel je passie zijn. Van deel­ne­mers wordt verwacht dat ze beschikken over ten min­ste een basis aan spelvaardigheden.

We gaan inten­sief aan de slag met bestaande scènes en impro­visatie. Naast de nodi­ge the­o­rie ligt de nadruk op de prak­tijk. Zak­en die aan de orde zullen komen zijn onder andere: ver­schillen en over­een­komsten tussen acte­ren voor toneel en film, close-up in relatie tot een to­taal­shot, karak­ter­ont­wikke­ling, con­tin­uïteit in de scène, voor­berei­d­ing op een draaidag en de dynamiek op een film­set en castings.

De work­shop is opgezet als een draai­dag. Aan het eind van de work­shop mak­en we op basis van impro­visatie een korte speelfilm. Deel­ne­mers aan deze één­daagse work­shop wor­den auto­matisch opge­nomen in het casting­be­stand van feddehoekstra.org.