Over DEAL

DEAL is in 2014 geïnitieerd door Drewes Wildeman en Fedde Hoekstra. Het is een serie korte speelfilms die kosteloos worden aangeboden aan het onderwijs, maar ook hun weg vinden naar internationale filmfestivals. Met deze speelfilms willen we jongeren (10–16, m/v) enthousiasmeren voor een toekomst in de innovatieve, duurzame techniek en zetten daarbij de prachtige provincie Groningen positief in de schijnwerpers. ‘Zelfvertrouwen’ is niet voor niets ons thema!

De serie heeft een non-com­mer­cieel karak­ter en we werken op een inclusieve manier. Aan de zijde van ons pro­fes­sionele team betrekken we alti­jd lokale (amateur-)kunstenaars, fig­u­ran­ten, muzikan­ten, locatiehoud­ers én voor en achter de cam­era sta­giaires van oplei­din­gen uit de provin­cie. Ron­dom de aflev­erin­gen doen we daar­naast aan­vul­lende pro­jecten met MBO stu­den­ten. Zo is er al een pro­to­type zor­gro­bot gere­aliseerd en wordt op het Suik­erT­er­rein in Gronin­gen een duurza­am tiny house gebouwd.

Onze films wor­den met ent­hou­si­asme begroet in het onder­wi­js en hebben ver­schil­lende pri­jzen gewon­nen op film­fes­ti­vals. Met aflev­er­ing 3, Eind­baas, hebben we bijvoor­beeld de pri­js voor de beste noordelijke film in ont­vangst genomen op het Inter­na­tion­aal Film­fes­ti­val Assen 2020. Citaat uit het juryrapport:

In Eind­baas zagen we veel orig­i­naliteit en cre­ativiteit in de art-direc­tion en het script, waar­bij een aan­tal actuele tech­nis­che mogelijkhe­den op een goede manier en met groot plezi­er zijn ver­w­erkt in een staalt­je over­tu­igend jeugddra­ma. De jury was verder onder de indruk van de schaal van de pro­duc­tie die de regis­seur in Noord-Ned­er­land heeft neergezet.”

Inmid­dels staat Het Groene Goud, aflev­er­ing 4 over ‘biobased econ­o­my’, op het pro­gram­ma. Wederom met een cast en crew die wordt aange­vuld met lokale helden, maar ook in nauwe samen­werk­ing met onze DEAL-part­ners uit het onder­wi­js, bedri­jf­sleven en overheden.

Cast & crew van aflev­er­ing 1: Tour de Force 

Fedde Hoekstra

Fed­de is sinds 1987 actief in de Ned­er­landse film- en tele­visiew­ereld. Hij werkt als regis­seur, pro­du­cent, sce­nar­ioschri­jver en acteur. feddehoekstra.org, zijn onafhanke­lijke pro­duc­tiebedri­jf, ontwikkelt en pro­duceert DEAL de serie. Net als bij de pilot tekent Fed­de voor Deal de serie voor de regie en het ontwikke­len van de scenario’s.

Drewes Wildeman

Drewes heeft een achter­grond in de tech­niek en arbei­ds­be­mid­del­ing. Tech­niek pro­moten bij de jeugd en liefde voor de regio zit­ten in zijn bloed. Wilde­man heeft het nodi­ge draagvlak gecreëerd voor DEAl, maar in de films zelf heeft hij ook een aan­deel. Zijn inhoudelijke ken­nis is van invloed op de ver­taal­slag naar de scenario’s en hij speelt daar­naast de rol van akker­bouw­er Cor­nelius Beuke­ma. Momenteel ontwikkelt Drewes een nieuw project: Land­goed DeCamp­ing, een soci­aal dorps­bedri­jf in ’t Zandt.