Over DEAL

In 2013 lei­d­de de verbind­ing van de tech­nis­che ken­nis van Drewes Wilde­man en de cre­atieve input van Fed­de Hoek­stra tot de real­isatie van D.E.A.L. de pilot. Deze korte mis­daad­kome­die wordt nog steeds met suc­ces ver­toond in het onder­wi­js. D.E.A.L. de pilot was daar­naast te zien op inter­na­tionale film­fes­ti­vals en in het Duitse Selb werd de pub­liek­spri­js gewon­nen!

Na de ent­hou­si­aste ont­vangst van D.E.A.L. de pilot zijn we ges­tart met het project DEAL de serie. Hier­voor hebben we zeven aflev­erin­gen van 30 minuten ontwikkeld. Tour de Force, de eerste aflev­er­ing van DEAL de serie, werd in 2015 gere­aliseerd. Wederom met een geweldige cast en crew, maar ook in nauwe samen­werk­ing met onze DEAL-part­ners uit het onder­wi­js, bedri­jf­sleven en over­he­den. Onder­tussen heeft ook aflev­er­ing 2, Het Spijk­er­paleis (2017), zijn weg gevon­den naar het onder­wi­js en wordt de Engels onder­titelde ver­sie de wereld inges­tu­urd. Voor 2018 staat Zorgeloos op het pro­gram­ma. Deze aflev­er­ing heeft ‘zorg(t)huis’ tot onder­w­erp, oftewel: langer zelf­s­tandig door slimme oplossin­gen. Het overkoe­pe­lende the­ma van DEAL de serie is zelfvertrouwen.

Fedde Hoekstra

Fed­de is sinds 1987 actief in de Ned­er­landse film- en tele­visiew­ereld. Hij werkt als regis­seur, pro­du­cent, acteur, sce­nar­ioschri­jver, edi­tor en opnamelei­der. feddehoekstra.org, zijn onafhanke­lijke pro­duc­tiebedri­jf, ontwikkelt en pro­duceert DEAL de serie. Net als bij de pilot tekent Fed­de voor Deal de serie voor de regie en het ontwikke­len van de sce­nar­i­o’s.

Drewes Wildeman

Drewes heeft een achter­grond in de tech­niek en arbei­ds­be­mid­del­ing. Tech­niek pro­moten bij de jeugd en liefde voor de regio zit­ten in zijn bloed. Wilde­man heeft het nodi­ge draagvlak gecreëerd voor DEAl, maar in de films zelf heeft hij ook een aan­deel. Zijn inhoudelijke ken­nis is van invloed op de ver­taal­slag naar de scenario’s en hij speelt daar­naast de rol van akker­bouw­er Cor­nelius Beuke­ma. Momenteen ontwikkelt Drewes een nieuw project: Land­goed DeCamp­ing, een soci­aal dorps­bedri­jf in ’t Zandt.